Vandaag zijn wij geopend tot 14:30 uur

Op 26 januari 2022 werd de tweede webinar gehouden waarbij het belang van de informatiehuishouding werd belicht. De eerste presentatie werd gehouden door Rens Ouwerkerk waar hij sprak over de ‘Duurzame toegankelijkheid van Overheidsinformatie (DUTO)’. Volgens hem moet informatie dat beschikbaar wordt gesteld aan het publiek voldoen aan wettelijke vereisten. Zo zijn er enkele vereisten waaraan voldaan moet worden voordat overheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld. Nationale Archivaris van Suriname, Rita TjienFooh stelde een vraag overhet proces van de transitie van traditionele archieven naar een digitale omgeving. Het antwoord daarop was dat de transitie stap voor stap moet gebeuren waarbij eerst concepten gemaakt moeten worden. De DUTO-principes moeten in acht genomen worden wanneer systemen worden ontwikkeld. De tweede presentatie werd gehouden door Gerard Koster over ‘Archiving by Design’. 'Archiving by design' betekent het ontwerpen van informatiesystemen ter ondersteuning van het werkproces, zodanig dat van meet af aan rekening wordt gehouden met de langdurige toegankelijkheid van die informatie. De informatie moet strategisch geplaatst worden, zodat gebruikers makkelijk aan informatie kunnen komen. Daarnaast moet er draagvlak gecreëerd worden voor de praktische toepassing van het systeem. Hierbij spelen verschillende ‘stakeholders’ een rol zoals management/ bestuur, gebruikers, toezichthouders e.a.. Iedereen heeft een andere rol, maar door goede onderlinge samenwerking kunnen targets makkelijk behaald worden. Verder speelt het ontwerpproces een belangrijke rol waarbij de waarde van de archieven geanalyseerd wordt. Bij de derde presentatie sprak de historicus Mildred Caprino over de onthechting van archieven. Na de onafhankelijkheid van Suriname begonnen Surinaamse historici met het vastleggen van hun geschiedenis. De nadruk werd gelegd op de versurinamisering en onthechting van archieven. Er wordt van onthechting gesproken wanneer de eigen geschiedenis in eigen perspectief wordt begrepen en beschreven. Het begrip 'dekolonisatie' is een begrip dat geïntroduceerd is door de (voormalige) koloniale machthebbers en wij zouden deze term niet moeten toepassen binnen onze eigen context. Volgens Mildred Caprino moet het diorama perspectief toegepast worden om te onthechten van het Eurocentrisch perspectief. De archieven die zijn gevormd geven ons een Eurocentrische weergave van de geschiedenis. De onderzoekers en wetenschappers moeten nu een vertaalslag maken en de informatie in een Surinaamse kader plaatsen. Verder speelt standplaatsgebondenheid een rol bij het geschiedschrijving. Naast archieven moeten ook orale bronnen gebruikt worden om een beter beeld te kunnen vormen van onze geschiedenis.

webinar 2      webinar