Vandaag zijn wij geopend tot 12:30 uur

Bent u op zoek naar informatie over Javaanse contractarbeiders in Suriname? Gebruik dan deze zoekhulp en bijbehorende index

Wie staan er bekend als de Javaanse contractarbeiders in Suriname?

Contractarbeid werd in Suriname ingevoerd om de plantages te voorzien van voldoende arbeidskrachten, na de afschaffing van de slavernij in 1863. In de periode 1890-1930 vertrokken verschillende mensen als contractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname. Zij werden Javanen genoemd, ondanks dat ze niet allemaal uit Java kwamen. Deze immigratiestroom kwam pas op gang toen men in Suriname al enkele tientallen jaren ervaring had met contractarbeiders uit Brits-Indië.

De persoonsgegevens van de Javaanse immigranten werden bij aankomst vastgelegd in immigratieregisters. Ambtenaren hielden deze registers daarna nog tientallen jaren bij om aanvullende gegevens te noteren van de immigranten en hun eventuele gezinsleden en (overige) nakomelingen.

Doorzoek de index Javaanse contractarbeiders

Doorzoek de index onder andere op:

   • vadersnaam
   • plantagenaam
   • scheepsnaam
   • in dienst van
     

Welke gegevens vindt u in de index 'Javaanse contractarbeiders in Suriname'?

Velden in de index Javaanse contractarbeiders in Suriname

Veld

Betekenis

ID persoon

Dit is het nummer van het record van de persoon in de index. Dit nummer komt dus niet voor in de originele immigratieregisters. 

Contractnummer

De contractnummers zijn de officiële identificatienummers van de immigranten in Suriname. Het contractnummer bestaat uit één of twee letters en een nummer. De letter is een aanduiding voor het jaar waarin het schip met de betrokken immigrant in Suriname aankwam. De nummering is begonnen in het jaar 1872.

Immigranten van een bepaalde 'landaard' werden onder een doorlopend volgnummer opgenomen. Elk jaar vanaf 1872 kreeg een letter, oplopend van A t/m Z, en daarna van Aa t/m Ss voor de Hindoestanen en van AA t/m ZZ voor de Javanen. Na ZZ volgde AB, AC, etc. De serie eindigde bij AG in 1929. In 1930 kwamen er vrije immigranten: zij kregen als lettercombinatie VI. Ten slotte kregen de immigranten die in 1939 in het kader van het plan Welter-Kielstra (dat de kolonisatie van Suriname door Javaanse boeren tot doel had) naar Suriname kwamen de letter KG (afkorting van het schip Kota Gede)

Familienaam

Dit is de oorspronkelijke Javaanse voornaam van de immigrant, althans bij de mannen. Toen de immigranten later een familienaam konden kiezen, werd als regel de voornaam als zodanig genoteerd. Deze naam werd dan echter vaak anders gespeld dan oorspronkelijk in het immigratieregister was opgenomen. Vrouwelijke immigranten kozen soms de naam van hun vader of van hun echtgenoot als geslachtsnaam.

Naam vader

Dit is de tweede naam in het register. Meestal is het de naam van de vader van de immigrant. Er werden echter ook andere namen dan die van de vader vermeld.

Naamsgegevens

Hier staan de gegevens over naamsverandering, geslachtsnaam etc. 

Familierelatie

Gegevens over familieleden met wie de immigrant naar Suriname is gekomen. Als een contractant familie was van een andere contractant, werd de aard van de familierelatie en het contractnummer van die contractant genoteerd. De vermelde familierelaties zijn meestal vader, moeder, zoon of dochter.

Gezinsgegevens

Gegevens over het eventuele gezin van de immigrant: huwelijk, kinderen en soms kleinkinderen.

Lengte

De lichaamslengte van de immigrant, meestal in millimeters. 

Herkenningstekens

Lichaamstekens zoals littekens, wratten, moedervlekken enz. of andere lichamelijke bijzonderheden van de immigrant.

Geslacht

Man of vrouw.

Leeftijd (jaren)

De (geschatte) leeftijd in jaren bij aankomst van de immigrant.

Leeftijd (maanden)

De (geschatte) leeftijd in maanden van zuigelingen en peuters bij aankomst.

Godsdienst

In de immigratieregisters staan bij alle immigranten 'mohammedaan' vermeld. In deze index wordt de term Islam gebruikt.

Afreisplaats

Batavia, Semarang of TandjongPriok. Er kan als afreisplaats ook Java vermeld staan.

Datum afreis

De datum waarop de immigrant is afgereisd van Java.

Schip

De naam van het schip waarmee de immigrant naar Suriname gekomen is. Tot 1914 is er sprake van telkens twee schepen: het schip dat de route Java - Amsterdam aflegde en het schip dat de immigranten van Amsterdam naar Suriname bracht. De Javanen kwamen in de regel namelijk via Amsterdam naar Suriname.

Soort schip

Stoomschip of zeilschip.

Monsternummer

Het nummer van de emigrant op de monsterrol van het schip. Het is een identificatienummer van het Emigratie-Agentschap op Java.

Aankomstplaats

Altijd Paramaribo.

Datum aankomst

De datum van aankomst in Paramaribo van het schip waarmee de immigrant naar Suriname is gekomen.

Planter

De naam van de planter bij wie de contractant werd aangesteld.

Wervingsinstantie

De instantie die de contractant uit Java naar Suriname had laten overkomen.

Begin contract

De datum van het begin van het (eerste) contract van de immigrant.

Einde contract

De datum van het einde van het (eerste) contract van de immigrant.

Hercontracten 

De data van volgende contracten.

 Datum cvo

De datum waarop de immigrant zijn certificaat van ontslag ontving, waarmee hij uit loondienst trad.

Datum premie-ontvangst

De datum waarop de immigrant eventueel een premie heeft ontvangen voor zijn werk.

Verblijfsstatus

De voorwaarden van het contract.

Grondsituatie

Vermeldingen over de percelen (gronden) waarop de immigrant was gevestigd.

Geboorteland

In alle gevallen is dit Nederlands Oost-Indië, nu Indonesië.

Plaats van herkomst

Bij elke immigrant worden vier plaatsen genoemd, namelijk:

·      plaats 1: gewest op Java

·      plaats 2: afdeling binnen het gewest

·      plaats 3: district binnen de afdeling

·      plaats 4: dessa/dorp

Plantage

De naam en plaats van de plantage waar de contractant te werk werd gesteld.

Datum overlijden

Als hier niets is vermeld, dan is de immigrant pas overleden toen het register niet meer werd bijgehouden.

Datum terugkeer

Datum waarop de immigrant zich inscheepte om naar Java terug te keren.

Terugkeerschip

Naam van het schip waarmee de immigrant terugreisde.

Gedragingen

Opmerkingen over eventueel verzuim, misdrijven en straffen.

   

Wat betekenen de afkortingen in de index?

A  

afg. = afgestaan  
A.G. = akte van - Agent Generaal  
Ag. = agenda  
ag =  "

B  

Ben. = Beneden  
Ben.Para. = Beneden Para (een district) 
Ben.Sar = Beneden Saramacca (een district) 
besch. = beschikking  
Besch. = beschikking
besch.gouv = beschikking van de Gouverneur
Br.G. = Brits Guyana 
B.G. =  "

c. = contract 
cert. = certificaat 
CV = Contractverlenging 
CvO = Certificaat van Ontslag (bewijs na het einde van de diensttijd) 
CVO =  " 
C.V.O. = "
C.v.o. =  "

D  

(D.) = dochter 
d/v = dochter van 
DC = Districts-commissaris 
D.C. =  " 
Ds.cs = " 
dupl. = duplicaat/afschrift (van certificaat van ontslag) 

 

E  

echte = echtgenote 

F   

fol. = folio (blad) 

G.B. = Gouvernements Blad 
geb. = geboren 
gebr. = Gebruik 
gec. werkv. = geconstateerd werkverzuim 
geh. = gehuwd 
gen. = genaamd 
gerec. = gerecontracteerd 
gerecon =  " 
gesl. = gesloten 
gesl.naam = geslachtsnaam 
gev.str. = gevangenisstraf 
Gouv. = Gouverneur/Gouvernement 
G.R. = Gouvernementsresolutie 
GR =  " 
Gr =  " 
gr. = grond  
Gv.Verord = Gouvernementsverordening 

H  

H.D. = hospitaal depot 
herc. = hercontract 
HvJ = Hof van Justitie 

Id = idem 
Id. bewijs = identiteitsbewijs 
Ifonds = Immigratiefonds 
Imfds. =  " 
im.fonds =  " 
Imm.fonds =  " 
ingetr. = ingetrokken 

J  

j = jongen 

K   

kol.kas = koloniale kas 
Kol.Kas =  " 
Kolkas =  " 
kr. = krachtens 

L  

l. = linker 
litt. = litteken

M  

m = meisje 
M.H. = militair hospitaal 
mnl. = mannelijk 
MR = monsterrolnummer 
m/v = moeder van

N  

n.a.k. = na aankomst 
Nick. = Nickerie 
N.V. = naamsverandering 
Nw. = Nieuw 

O  

ontsl. = ontslagen 
overgen. = overgenomen (perceel) 

P  

Par’bo = Paramaribo 
Parbo =  " 
perc. = perceel 
pl. = plantage 
Pr.fonds = Premie uit Immigratiefonds 

r = rechter 
reg. = register 
reg.N.V. = register van naamsverandering 
res = Resolutie 

S  

SS = stoomschip 
stn. = station

T  

tripl. = triplicaat (tweede afschrift) 

V  

voorn. = voornaam 

Z   

(Z.) = zoon 
z/v = zoon van     

Waarom kan ik een persoon niet vinden?

   • Sommige immigratieregisters zijn helaas verloren gegaan, andere zijn beschadigd. Hierdoor ontbreken gegevens of zijn ze onleesbaar geworden.
   • Het komt voor dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn ingevoerd, valt niet uit te sluiten dat gegevens soms niet goed zijn gelezen of onjuist zijn opgenomen.

Hoe vind ik meer informatie over Javaanse contractarbeiders bij het Nationaal Archief Suriname?

Volkstelling Suriname 1921

In het archief Volkstelling van Suriname van 1921 (2.10.19.01) vindt u ook gegevens over Javanen in Suriname. De registratie van personen gebeurde per woning. Van elke bewoner werden de volgende gegevens genoteerd op de tellijst: geslachtsnaam, voornamen, geslacht, huwelijkse staat, in een instelling verblijvend of levend in gezinsverband, de plaats in het gezin, geboortedatum, geboorteplaats, geloof, nationaliteit en beroep.

Hoe gaat u te werk?

   • U zoekt in de scans van de namenklappers(inventarisnummers 203-250), die op de website staan, de naam van de persoon. De namen zijn alfabetisch geordend, maar alleen op de eerste letter.
   • Bij elke persoonsnaam wordt de naam van het district, het nummer van de kring en het nummer van de tellijst vermeld. Schrijf deze gegevens op.
   • Zoek in de inventarisnummers 1-140 naar het inventarisnummer met de juiste districtsnaam en het opgeschreven kringnummer.
   • Bekijk de scans van het betreffende inventarisnummer en zoek daarbinnen het opgeschreven nummer van de tellijst op.  De tellijsten zijn numeriek geordend.
    Het originele archief van de volkstelling is overgebracht naar het Nationaal Archief in Suriname. De scans zijn te bekijken op onze website.
    Het archief van de volkstelling 1921 is openbaar. Dit is niet het geval met de volkstelling van 1950.

Gouverneur van Suriname

De gouverneur was verantwoordelijk voor het gevoerd beleid in Suriname. U vindt in het archief Gouverneur van Suriname, afdeling kabinet geheim, 1885-1951 (2.10.18) enige informatie over contractarbeiders. De volgende inventarisnummers zijn hiervoor van belang: 53, 54, 360, 517, 518, 522 en 525. In de archieftoegang vindt u achterin ook een index op persoonsnamen, die verwijst naar inventarisnummers.

Gezantschap Groot-Brittannië

Het archief Gezantschap Groot-Brittannië, 1813-1937 (2.05.44) bevat onder meer informatie over de regelingen die Nederland met Engeland trof over de immigratie naar Suriname vanuit de Britse koloniën.

Kan ik in het Nationaal Archief van Suriname meer informatie vinden over contractarbeiders?

In het Nationaal Archief van Suriname is veel materiaal aanwezig.Het beheert het archief van het vroegere Immigratiedepartement en het Archief Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en Immigratieregisters. Naast correspondentie tussen de functionarissen en instanties die iets met immigratie te maken hadden (agent-generaal, districtscommissarissen, gouverneur) ligt daar ook het archief van het Hof van Justitie. Verder is bij ons correspondentie te vinden tussen de Agent-Generaal voor de Immigratie de emigratie-agent van de plaats van inscheping.

Geschiedenis van de Javaanse contractarbeiders

De eerste immigratie van Javanen naar Suriname in 1890 was een experiment op de plantage Mariënburg, eigendom van de Nederlandse Handel-maatschappij (NHM). Voor die tijd waren op de Surinaamse plantages vooral Hindostaanse contractarbeiders werkzaam (immigranten uit India, toen een deel van Brits-Indië). Terwijl de werving van Indiase contractarbeiders in 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, definitief werd gestaakt, werd die vanuit Nederlands-Indië voortgezet tot aan de Tweede Wereldoorlog.

De Indonesische immigranten werden in kleine groepen vanuit het toenmalige Nederlands-Indië naar Nederland gebracht, alwaar ze weer groepsgewijs naar Paramaribo afreisden. De immigranten reisden tot 1914 (behalve in 1894) via Amsterdam. Ze vertrokken vanuit Batavia (Djakarta), Semarang of Tandjong Priok. Daar verbleven ze enige tijd in een depot waar zij werden geregistreerd en gekeurd en waar ze hun contract tekenden.

In de periode van 9 augustus 1890 tot 13 december 1939 kwamen in totaal 32.965 Javaanse immigranten naar Suriname, waarvan tot 1954 een aantal van 8.684 (26%) terugkeerde naar Indonesië. Er zijn dus ongeveer 24.000 Javaanse immigranten in Suriname achtergebleven. (Hassankhan, M., 1993. Immigratie en integratie van contractarbeiders in Suriname. Paramaribo)

De immigranten werden aangetrokken voor werk op de plantages, met uitzondering van een groep in 1904. In dat jaar werden 77 Javanen speciaal voor arbeid voor de Koloniale Spoorwegen aangetrokken. Vanaf de Eerste Wereldoorlog waren, met medewerking van de autoriteiten, ook arbeiders werkzaam bij de Surinaamse Bauxietmaatschappij te Moengo.

Op welke schepen kwamen contractarbeiders naar Suriname?

Tot 1914 is er in de regel sprake van telkens twee schepen, namelijk het schip dat de route Java - Amsterdam aflegde en het schip dat de immigranten van Amsterdam naar Suriname bracht.

aankomstdatum 

scheepsnaam 

contractnummers 

09/08/1890 

Prins Alexander & ss Prins v Oranje Willem II

 S 1-94 

16/06/1894

s.s. Voorwaarts

W1-556

05/05/1897

s.s. Sumatra & Koningin Wilhelmina
Prins Willem IV

 Z 1-916

18/07/1898

31/07/1898

22/01/1899 

Burg. den Tex & Oranje Nassau 
Prinses Amalia & Prins Willem IV,
Prins Willem 1 & Prins Maurits

AA 1-99

AA 1-560

BB1-55

17/06/1900

s.s. Koning Willem I & Prins Willem I, 
Prinses Sophia & Prins Willem IV, 
s.s. Flores
Koningin Regentes, ss Oranje Nassau, 
Prins Alexander & Prins Willem III

 CC 1-669

19/08/1900

ss Prins Alexander en ss Koning
Willem II, ss Prins Frederik Hendrik
ss Madura, ss Bali, ss Soembawa
Prins Willem III, Prins Willem V
Prins Willem IV, ss Prins Maurits
Koningin Wilhelmina
Koning Willem III & Prins Willem II

CC 670-1375

01/07/1901

ss Madura, ss Prins Willem II

DD 1-797

31/08/1901

ss Koning Willem I, Prins Willem IV

DD 798-1326

01/08/1902

s.s. Timor & Prins Willem III 

EE 1-231 

18/07/1903

s.s. Ambon, Prins Willem II

FF 1-608

13/08/1904

s.s. Tloris Prins Willem V

GG 1-170

24/09/1904

s.s. Ambon & Prins der Nederlanden

KS 1-75

02/07/1905

s.s. Ambon & Prins Frederik Hendrik, 

HH 1-526

30/07/1906

s.s. Madura & Prins der Nederlanden, 

II 1-384

16/06/1907

s.s. Ambon & Prins Maurits, 
s.s. Floris
s.s.Besoeki & Prins Willem II, 

JJ 1-680

JJ 681-1250

13/01/1908

 s.s. Sumatra & Prins Willem IV, ss Flores,
Prins Willem I & s.s.Djokja, PrinsMaurits

KK 1-944

16/06/1909

s.s. Kediri & Prins Frederik Hendrik, 
s.s. Banda & Prins Willem II & Prins Willem I

LL 1-648

26/07/1910

s.s. Solo & Prins der Nederlanden 

MM 1-471

25/06/1912

s.s. Medan & Prins Willem V

OO 1-487

20/07/1913

s.s.Djebres&Prins Willem I

PP 1-378 

10/01/1917

s.s. Rotti

TT 1-592

28/04/1917

s.s. Buitenzorg

TT 593-1187 

23/08/1918 

s.s. Sitoebondo

UU 1-604 

25/12/1918

s.s. Karimata

UU 605-1174 

20/05/1919

s.s. Djember

VV 1-545 

22/06/1919

s.s. Karimoen I

VV 546-854

18/10/1919

s.s. Rotti II

VV 855-1476

22/12/1919

s.s. Madioen I 

VV 1477-2123 

11/02/1920

s.s. Karimoen II 

WW 1-619

27/03/1920

s.s. Merauke I 

WW 620-1390 

26/04/1920

s.s. Buitenzorg II (Bogor)

WW 1391-2098 

09/06/1920

s.s. Rotti III

WW 2099-2851

28/08/1920

s.s. Madioen II 

WW 2852-3553

25/02/1922

s.s. Banda 

YY 1-776

26/08/1922 

s.s. Madioen III 

YY 777-1970 

16/09/1923 

s.s. Chenab

ZZ 1-657 

01/10/1924

s.s. Simaloer I 

AB 1 - 624

27/11/1924

s.s. Buitenzorg III

AB 625-1135

17/06/1925

s.s. Blitar 

AC 1-587   

13/09/1925

s.s. Samarinda

AC 588-1169 

24/10/1925 

s.s. Karimoen III 

AC 1170-1713 

24/05/1926 

s.s. Sitoebondo II

AD 1-640

30/09/1926 

s.s. Krakatau

AD 641-1394 

18/07/1927

s.s. Kangean 

AE 1 - 938   

24/09/1927

s.s. Madioen IV 

AE 939-1724 

21/06/1928

s.s. Sembilan 

AF 1-779 

18/08/1928 

s.s. Merauke II

AF 780-1391

07/10/1928 

s.s. Simaloer II 

AF 1392-2053

11/11/1928 

Buitenzorg IV

AF 2054-2323

09/05/1929

s.s. Djambi 

AG 1-526 

07/07/1929

s.s. Simaloer III 

AG 527-837   

15/09/1930

s.s. Djember

VI 1-522 

17/09/1931

s.s. Simaloer IV 

VI 523-977 

13/12/1939 

s.s. Kota-Gedé

SK1-990 

Bron: Immigratieregisters CBB, Paramaribo, eigen inventarisatie.  

   • van den Bersselaar en H. Ketelaars, (1991). De komst van contractarbeiders uit Azie: Hindoestanen en Javanen in Suriname. Leiden
   • Breunissen, (2001). Ik heb Suriname altijd liefgehad: het leven van de Javaan Salikin Hardjo. Leiden
   • de Bruin, (1990).Javanen in Suriname. Paramaribo
   • Hardjomohamad, (1998). Javanese female immigrants in the historiography of Suriname. Paramaribo
   • Hardjomohamad, (1998). Javaanse vrouwen in Suriname. Een onderzoek naar de beeldvorming in de geschiedschrijving over Javaanse vrouwelijke immigranten in Suriname in de periode 1890- 1940. Paramaribo
   • Hoefte, (1990). De betovering verbroken: de migratie van Javanen naar Suriname en het rapport-Van Vleuten (1909). Dordrecht
   • Hoefte, (1998). In place of slavery: a social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname. Gainesville
   • Jorna, (1985). "Naar een land van melk en honing?": Javaanse emigratie naar Suriname 1890-1917. Leiden
   • E.M. Mitrassing, (1990). Etnologische trilogie: Suriname: Creolen, Hindostanen, Javanen: gedenkschriften. Paramaribo
   • Mulder, (1987). Reserve-arbeid in een reserve-kolonie: immigratie en kolonisatie van de Javanen in Suriname 1890-1950. Nederland, Rotterdam
   • J.F.G. Six-Oliemuller, (1998). Aziaten vergeleken: Hindoestanen en Javanen in Suriname, 1870-1875. Leiden
   • Suparlan, P., (1995). The Javanese in Suriname: ethnicity in an ethnically plural society. Tempe
   • de Waal Malefijt, (1963). The Javanese of Surinam. Assen
   • de Waal Malefijt, (1960). The Javanese population of Surinam. Colombia
   • D. van Wengen, (1975). The cultural inheritance of the Javanese in Surinam. Leiden
   • Y van der Winden, (1978). Javanen in Suriname: bibliografie van publicaties verschenen over de Javaanse bevolkingsgroep in Suriname. Nederland, Den Haag
   • OSO Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en geschiedenis, Mei 1985 jaargang 4, no. 1 Nijmegen
   • Van Walsum, S., (2000). De schaduw van de grens: Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers. Nederland, Rotterdam
   • Carla Amatsakie, (1999). Participatie van vrouwen in de kleine landbouw. Een studie naar de bijdrage van de Javaanse vrouw binnen de kleine landbouw in Commewijne. Faculteit Maatschappij wetenschappen van de Universiteit van Suriname
   • Javanen in Suriname, 21 december 1990-9 augustus 1991, Stichting Surinaams museum i.s.m. Directoraat Cultuur en Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie
   • De Bies, Een exploratief onderzoek naar de perceptie van sexuele partnerrelaties bij Javaanse mannen en vrouwen in Suriname (Faculteit der Maatschappij wetenschappen, 2004)
   • Pawiridirjo, Javaanse verhalen uit Suriname literaire analyse en interpretatie (1998)
   • Azimullah, Schakels: Geschiedenis van de Javaanse bevolkingsgroepen(Gravenshage, 1969)

Relevante websites

Colofon

De immigratieregisters zijn digitaal toegankelijk gemaakt als onderdeel van het project Historische Database Suriname (HDS) op initiatief van Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) te Paramaribo, in samenwerking met zowel het Nationaal Archief Nederland als het Nationaal Archief Suriname. Het project HDS was een open samenwerkingsverband waaraan diverse organisaties en personen konden meewerken. Het product van deze bewerking bestaat uit een aantal databases, dat ieder op een bepaalde (etnische) groep immigranten betrekking heeft. Al deze databases zijn vervolgens raadpleegbaar gemaakt via het internet op de site Arbeid op Contract. 

Functies van de database:

   • Belemmeringen van afstand en toegankelijkheid wegnemen
    Onderzoek naar Surinaamse voorouders was in het verleden lastig. Veel genealogische informatie was niet in Nederland, maar uitsluitend in Suriname voorhanden. De Surinaamse archieven verkeerden vaak in een slechte fysieke staat en waren nauwelijks toegankelijk gemaakt. Voor zover informatie over Surinaamse voorouders wel in Nederland (voornamelijk in het Nationaal Archief Nederland) aanwezig was, was deze vaak verborgen in archiefbestanden die met een heel ander doel waren aangelegd dan registratie van persoonsgegevens. Voor onderzoek naar Surinaamse voorouders moest men dan ook een ervaren historisch onderzoeker zijn. Met het digitaliseren van deze bronnen en publicatie hiervan op internet, zijn de belemmeringen van afstand en toegankelijkheid grotendeels weggenomen.
   • Mogelijkheden bieden voor het ontdekken van de culturele identiteit
    Genealogen zoeken niet alleen naar hun Surinaamse voorouders als vrijetijdsbesteding, maar ook omdat genealogische gegevens informatie verschaffen over hun culturele identiteit.
   • Behoud van historische informatie
    De databases van het Project Historische Database Suriname (waartoe de database 'Hindoestaanse contractarbeiders' behoort) zorgen ervoor dat historische informatie behouden blijft. Informatie, afkomstig uit Surinaamse archiefbronnen blijft digitaal bewaard, ook al is de oorspronkelijke papieren bron inmiddels vergaan. Daarnaast voorkomt digitalisering dat de oorspronkelijke bronnen moeten worden geraadpleegd, waardoor de fysieke staat nog verder verslechtert.
   • Wetenschappelijk onderzoek
    De databases ontsluiten bronnen voor wetenschappers die de Surinaamse geschiedenis bestuderen. Met behulp van de databases kunnen statistische analyses worden uitgevoerd, die een schat aan historisch informatie opleveren.

Bronnen

De index Javaanse contractarbeiders in Suriname is voornamelijk gebaseerd op de Surinaamse immigratieregisters. De foto’s in de index zijn afkomstig van geneeskundige certificaten en emigratiepassen.  Al deze bronnen zijn aanwezig in de Surinaamse overheidsarchieven.

Immigratieregisters

Het Immigratiedepartement in Suriname zorgde voor het opmaken en bijhouden van de immigratieregisters voor contractarbeiders. Voor de verschillende groepen immigranten werden aparte series registers aangelegd. Zo ook voor de migranten uit Nederlands-Indië (Javanen). In deze registers werden de persoonsgegevens van de immigrant bij aankomst ingeschreven. Ambtenaren hielden de registers ook tijdens en na de contracttijd van de immigrant bij.

De persoonsgegevens in de immigratieregisters zijn deels gebaseerd op de monsterrollen van de schepen waarmee de arbeiders naar Suriname kwamen. Monsterrollen waren een soort passagierslijsten die door de emigratie-agent in Nederlands-Indië werden opgesteld en in tweevoud aan de kapiteins van de schepen werden overhandigd.

Bij het maken van de index konden van ongeveer 31.000 personen gegevens uit de registers worden veiliggesteld. Van bijna 3000 personen ontbreken de gegevens. Dit komt omdat één register ontbreekt, andere registers deels ontbreken en weer andere registers deels zo zwaar beschadigd zijn dat zij onbruikbaar of slechts beperkt bruikbaar zijn geworden. Bij sommige immigranten ontbreken in de index daarom namen en/of contractnummers. Toch zijn de wel aanwezige gegevens opgenomen in de database, omdat deze anders definitief verloren zouden kunnen gaan.

Geneeskundige certificaten en identificatiekaarten

In de index zijn foto's van immigranten te vinden die voor de inscheping in Indonesië van hen zijn gemaakt. De foto's zijn te vinden op geneeskundige certificaten en identificatiekaarten. De geneeskundige certificaten vermelden de naam, het registratienummer, de plaats van herkomst (dessa, district, afdeling en gewest), de leeftijd en de lengte van de migrant. Verder is er een pasfoto, een datum van de keuring, een handtekening van de geneesheer en een vingerafdruk (van de linkerduim) van de arbeider. Op het certificaat staan twee tekeningen van het menselijk lichaam (één van de voorkant en één van de achterkant), met vermelding van eventueel lichamelijke kenmerken, zoals littekens, moedervlekken en tatoeage.

Dankbetuiging

De makers van de index brengen hun bijzondere dank uit aan de oud-minister van Binnenlandse Zaken van Suriname, Sonny Kertowidjojo, die het mogelijk heeft gemaakt dat de projectleiding over het archiefmateriaal kon beschikken. Daarnaast bedanken zij de directie en het personeel van het Centraal Bureau Bevolkingsregistratie (CBB) en het Staatsarchief in Paramaribo die welwillend de gegevens ter beschikking hebben gesteld. Bij deze instanties heeft de projectleider in Suriname prettig samengewerkt met de heer B. Ganpatsing (CBB) en de heren P. Bhagwandin en F. Mijland van het Staatsarchief.  Zij stonden altijd klaar om de projectleiding behulpzaam te zijn. 

Vermeldenswaard is dat de voormalig staatsarchivaris van Suriname, Herman Telgt, in de moeilijke afweging tussen technische bezwaren tegen het uitlenen van materiaal aan het IMWO en veiligstellen van de gegevens voor het nageslacht de keuze heeft gemaakt voor de veiligstelling op langere termijn. Alan Chin A Fat, de systeembeheerder van het IMWO, verdient een bijzondere dank, omdat hij elk moment van de dag klaar stond om computerproblemen bij de data-invoer op te lossen. Hij heeft de projectleiding in Suriname onschatbare diensten bewezen door meer dan zijn plicht te doen.

Amrit/IMWO wil de studenten bedanken die de gegevens in de computer hebben ingevoerd. Zonder hun werk zou er geen database zijn. Aan de data-invoer hebben in totaal 68 studenten van de Universiteit van Suriname gewerkt. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de studenten die eind 1999 hun kerstvakantie en een deel van de feestdagen hebben opgeofferd om de plaatsnamen uit de registers in te voeren, waardoor de daadwerkelijke invoer van de data uit de registers op 12 januari 2000 kon aanvangen. Deze studenten zijn: J. Freeman, I. Freeman, R. Kasanradji, J. Kertotiko, M. Pinas, A. Ramdjielal en E. Sodirijo.

Een speciaal dankwoord gaat ook uit naar de kleine groep studenten die na beëindiging van de data-invoer bereid waren mee te werken aan de correctie van fouten in de ingevoerde data en gescande foto’s. Tot deze groep behoren: J. Altenberg, M. Amstelveen, A. Amsterdam, P. Bissumbhar, S. Briedjlal, R. Cotino, J. Djasman, J. Doekharan, B. Eillioth, V. Fernandes, I. Freeman, S. Imamdi, R. Kasanradji, J. Kertotiko, J. King, L. Landveld, N. Manickchand, N. Martowitono, A. Martowitono, B. Overeem, S. Overman, M. Pinas, L. Pocorni, N. Ramdas, A. Ramdjielal, S. Ramesar, K. Sarigoeno, R. Sewradj, E. Tjan A Wai, R. Yeung. Zonder de inzet van deze personen zou de database niet op tijd klaar zijn geweest.

Helen Stomp, Ypsila Moestro en Judith Altenberg, allen stafleden van IMWO, hebben meegeholpen in het administratieve beheer van het project. De medefinancieringsorganisatie Cordaid in Nederland heeft een belangrijk deel van het budget voor het project voor haar rekening genomen. Zonder haar medewerking was het project niet van de grond gekomen.

Licentie

Rechten voorbehouden. De indexrecords uit deze nadere toegang zijn niet beschikbaar onder een Creative Commons licentie of CC0 verklaring.